Všeobecné obchodné podmienky

1. Definícia pojmov

1.1 Bytio a / alebo bytio.io a / alebo Portál je internetový aukčný portál, umožňujúci fyzickým osobám a právnickým osobám inzerovať predaj a prenájom nehnuteľností. Je to počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom webového sídla www.bytio.io , ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie ponúkanej služby, t. j. predaja – kúpy, resp. prenájmu – nájmu nehnuteľností. Bytio je prevádzkovaný spoločnosťou Aukcie s. r. o., Panská 258/27, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 214 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135200/B, zastúpená: Bc. Matúš Kaník, konateľ.

1.2 Prevádzkovateľ je spoločnosť Aukcie s. r. o., Panská 258/27, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 214 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135200/B, zastúpená: Bc. Matúš Kaník, konateľ.

1.3 Sprostredkovateľská zmluva je zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 744 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, medzi Prevádzkovateľom a záujemcom – fyzickou osobou alebo právnickou osobou ponúkajúcou nehnuteľnosť na predaj alebo na prenájom. Pokiaľ právnická osoba alebo fyzická osoba podľa predošlej vety neponúka nehnuteľnosti na predaj alebo na prenájom v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ide o spotrebiteľskú zmluvu. Ak je na strane záujemcu podnikateľ, ktorý ponúka alebo hľadá nehnuteľnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nejde o spotrebiteľskú zmluvu podľa týchto VOP, ani podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

1.4 Užívateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ods. 1.3, ktorá vstúpi na Portál s úmyslom využívať jeho služby a vykoná elektronickú registráciu na Portáli zadaním povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní Portálu a ich uložením do databázy Portálu. Užívateľ na využívanie služieb Portálu používa svoj užívateľský účet.

1.5 Registrácia znamená vyplnenie registračných údajov podľa ods. 1.4 týchto VOP.

1.6 Prístupové údaje sú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy Portálu pri Registrácii.

1.7 Užívateľský účet znamená časť Portálu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou, t. j. je pre každého Užívateľa unikátna a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov.

1.8 Ponuka znamená Užívateľom ponúkaná nehnuteľnosť na predaj alebo na prenájom, prostredníctvom Portálu.

1.9 Ponúkaná cena je Užívateľom ponúknutá suma v aukcii na Portáli, v mene euro, ako kúpna cena pri kúpe nehnuteľnosti alebo Užívateľom ponúknutá suma v aukcii na Portáli, v mene euro, ako nájomné pri nájme nehnuteľnosti.

1.10. Aukcia je spôsob, akým Portál pre svojich Užívateľov organizuje predaj – kúpu alebo prenájom – nájom nehnuteľností. Mechanizmus Aukcie je podrobne vysvetlený na Portáli.

1.11. Provízia je suma, ktorú platí Užívateľ ponúkajúci nehnuteľnosť na predaj Prevádzkovateľovi potom, ako je uzavretá kúpna zmluva medzi Užívateľmi Portálu, ktorí sa dohodli na jej uzavretí po vykonaní Aukcie na predaj konkrétnej nehnuteľnosti, alebo je to suma, ktorú platí Užívateľ ponúkajúci nehnuteľnosť na prenájom Prevádzkovateľovi potom, ako je uzavretá nájomná zmluva medzi Užívateľmi Portálu, ktorí sa dohodli na jej uzavretí po vykonaní Aukcie na prenájom konkrétnej nehnuteľnosti. Výška Provízie je 3% z ceny nehnuteľnosti pri predaji, alebo 100 % z výšky nájomného za 1 mesiac.

2. Základné ustanovenia

2.1 Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri používaní služieb Portálu za účelom sprostredkovania predaja alebo prenájmu nehnuteľností.

2.2 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Sprostredkovateľskej zmluvy. Odchýlne ustanovenie Sprostredkovateľskej zmluvy má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP. Ich zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom Portálu alebo emailovou správou na emailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy Portálu.

3. Základné ustanovenia o službe a podmienkach jej poskytovania

3.1 Všetky potrebné informácie týkajúce sa inzerovaných nehnuteľností na predaj alebo na prenájom, vrátane vyvolávacích cien a doby trvania Aukcie ku každej jednotlivej nehnuteľnosti, sú uvedené na Portáli, a to jednak v písomnej podobe, ako aj vyobrazené vo fotografiách (videách).

3.2 Užívateľ, ktorý sa prihlási na Portál a splní podmienky inzerovania svojej nehnuteľnosti a konania jednotlivej, aj opakovanej Aukcie, týmto vyslovuje súhlas s uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy v prípade, že na základe výsledku Aukcie dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy.

3.3 Predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy je sprostredkovanie uzavretia kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľnosti, ku ktorej prebehla Aukcia a Províziou Prevádzkovateľa sa rozumie suma podľa ods. 1.11 týchto VOP. Províziu platí Prevádzkovateľovi Užívateľ podľa ods. 3.2. Táto Provízia je celková a konečná a Užívateľ je povinný ju zaplatiť na účet Prevádzkovateľa v celosti, bankovým prevodom na Prevádzkovateľom uvedený účet.

3.4 Výsledkom úspešnej Aukcie je uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy medzi Účastníkom ponúkajúcim svoju nehnuteľnosť na predaj a Účastníkom – víťazom Aukcie, alebo medzi Účastníkom ponúkajúcim svoju nehnuteľnosť na prenájom a Účastníkom – víťazom Aukcie.

4. Niektoré ustanovenia o uzatvorení Budúcej kúpnej zmluvy alebo Budúcej nájomnej zmluvy

4.1 Záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu medzi jednotlivými Užívateľmi je platný a účinný momentom, kedy elektronická informácia o výhre v danej elektronickej Aukcii konkrétnym Užívateľom dôjde prostredníctvom siete internet na server, kde je nainštalovaný Portál.

4.2 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí Portálu vyplniť pravdivé a úplné údaje, a to pravdivo a úplne vyplniť svoje identifikačné údaje; Užívateľ ponúkajúci svoju nehnuteľnosť na predaj alebo na prenájom aj údaje týkajúce sa nehnuteľnosti. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

4.3 Užívateľ sa zaväzuje dobrovoľne poskytnúť Prevádzkovateľovi Portálu svoje osobné údaje za účelom ich spracovania pre potreby Portálu, vrátane prípravy uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy.

4.4 Užívatelia akceptujú, že začatím Aukcie dáva Užívateľ ponúkajúci nehnuteľnosť na predaj alebo na prenájom návrh na uzavretie zmluvy podľa ustanovenia § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka a Účastník výhrou v Aukcii prijíma návrh podľa ustanovenia § 43c a nasl. Občianskeho zákonníka.

4.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k zabezpečeniu uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy v lehote 14 dní od prijatia návrhu na uzatvorenie zmluvy podľa ods. 4.4 týchto VOP. Kúpna zmluva alebo nájomná zmluva bude vyhotovená písomne, bude obsahovať všetky podstatné náležitosti a budúcim zmluvným stranám bude poskytnutý v uvedenej lehote jej návrh na prípadné pripomienky, spresnenia alebo doplnenia.

4.6 Kúpna zmluva alebo nájomná zmluva sa uzatvára medzi Užívateľmi Portálu, ktorej uzavretie sprostredkoval Prevádzkovateľ. V tomto prípade nejde o uzavretie zmluvy na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

5. Povinnosti Užívateľa

5.1 Užívateľ si Registráciou zriaďuje Užívateľský účet.

5.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

5.3 Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácií sa považujú za údaje zadané pri každej elektronickej Aukcii, ktorej sa Užívateľ zúčastní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

5.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

6. Ochrana osobných údajov Užívateľa

6.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/678 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2 Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje Užívateľov pri využívaní služieb Portálu sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na webovom sídle Portálu www.bytio.io/ochrana-osobnych-udajov.

6.3 Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje Užívateľ na dobu 365 dní. Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti.

7. Podmienky užívania Portálu

7.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu Portálu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

7.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť Portál, t. j. jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

7.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Portálu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy Portálu.

7.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní Portálu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu, na čo sa zaväzuje.

7.5 V prípade porušenia týchto VOP alebo Sprostredkovateľskej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

8. Prehlásenia Prevádzkovateľa

8.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov na Portáli, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé, chránené a sú vykonávané systematicky a chránené proti neoprávneným zmenám.

8.2 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri ponuke na Portáli môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy riadne oboznámiť s celým popisom danej ponuky a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

8.3 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní Portálu v sekcii Kontakt.

9. Právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy

9.1 Vstupom Užívateľa na Portál a jeho používaním nedochádza k uzavretiu Sprostredkovateľskej zmluvy na diaľku medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Vstupom Užívateľa na Portál a jeho používaním podľa ods. 9.1 VOP užívateľ dáva svoj predbežný súhlas Prevádzkovateľovi uzavrieť s ním Sprostredkovateľskú zmluvu v prípade, že medzi Užívateľmi dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy na základe sprostredkovania vykonaním elektronickej Aukcie. Tento súhlas môže byť obdobne za podmienok podľa ustanovení § 7 zákona odvolaný. Sprostredkovateľská zmluva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom ponúkajúcim svoju nehnuteľnosť na predaj alebo na prenájom je uzavretá automaticky až v prípade uzavretia kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy medzi Užívateľmi podľa čl. 4 týchto VOP.

9.3 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nemôže podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. a) zákona odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak sa poskytovanie sprostredkovateľskej služby začalo s výslovným súhlasom tohto Užívateľa a tento Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí sprostredkovateľskej služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, t. j. uzavretím kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy.

10. Riešenie sporov

10.1 V prípade, že sa Užívateľ domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má Užívateľ právo sa obrátiť na Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@bytio.io . V prípade, že Užívateľovi nebude vyhovené, alebo bude s vyriešením jeho požiadavky nespokojný, má právo sa obrátiť na príslušný súd Slovenskej republiky.

10.2 Spory z uzavretej kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, uzavretej Užívateľmi na základe sprostredkovania Prevádzkovateľa, nie sú spormi z uzavretej Sprostredkovateľskej zmluvy a netýkajú sa Prevádzkovateľa; na tieto spory sa nevzťahujú tieto VOP.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Na vzťahy neupravené týmito VOP a Sprostredkovateľskou zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj ďalšie právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike.

11.2 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom a Prevádzkovateľom Portálu.

11.3 Tieto VOP sú záväzné pre Užívateľa od jeho Registrácie na Portáli, pričom vykonaním Registrácie súhlasí so všetkými ustanoveniami VOP a je nimi viazaný.

11.4 Všetky kontakty na zástupcov Prevádzkovateľa, na Portál, pre podanie informácií, vysvetlení, sťažností a iných možných / potrebných oslovení sa nachádzajú na Portáli v sekcii Kontakty.

11.5 Tieto VOP sú účinné od 1. 1. 2021